جعبه های هشدار

جعبه های هشدار

با استفاده از این کدهای کوتاه می توانید متون را در چهار سبک مختلف نمایش دهید. هشدار خطا، جعبه موفقیت، جعبه اطلاعات، جعبه توجه.

این هشدار خطا است!
این آیتم از قبل در سبد خرید اضافه گشته بود.
این یک نمونه از جعبه اطلاعات است.
این یک نمونه از جعبه توجه است.